รายวิชาที่มีอยู่

ว23101(ครูวิทย์ม.3)333 copy 1

ว23101(ครูวิทย์ม.3)333 copy 1

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 กลุ่มสาระการเ...
Course

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภ...
Course

ท31101 อ.แก้ม

ท31101 อ.แก้ม

คำอธิบายรายวิชา วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสว...
Course

ท31101 ครูชิษณุพันธ์

ท31101 ครูชิษณุพันธ์

คำอธิบายรายวิชา วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รหัสว...
Course

ท22101

ท22101

คำอธิบายรายวิชา ท ๒๒101 ภาษาไ...
Course

ท22101

ท22101

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จับใจความ...
Course

ท32101ประจักษ์

ท32101ประจักษ์

ศึกษาลักษณะของภาษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในชีว...
Course

ท๒๒๑๐๑

ท๒๒๑๐๑

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ...
Course

ท32101 อารีรัตน์

ท32101 อารีรัตน์

คำอธิบายรายว...
Course

ท33101 (ครูจุฑามาศ)

ท33101 (ครูจุฑามาศ)

คำอธิบายรายวิชา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ...
Course

ท23101(ครูวิชชุตา)

ท23101(ครูวิชชุตา)

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย...
Course

ไทย ครูประถม

ไทย ครูประถม

คำอธิบายรายวิชา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ...
Course

ท23101(ครูธาริสา)

ท23101(ครูธาริสา)

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยม...
Course

ท23101(ครูวิลาวัลย์)

ท23101(ครูวิลาวัลย์)

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยม...
Course

ค31202

ค31202

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา คณิตศาสตร์ 2    ...
Course

ค21101 ครูพงษ์ศักดิ์

ค21101 ครูพงษ์ศักดิ์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ...
Course

ครูเพ็ญลักษณ์

ครูเพ็ญลักษณ์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ...
Course

ค21201

ค21201

ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณ และฝึกทักษะการแก้ปั...
Course

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
Course

คณิตศาสตร์ ม.4

คณิตศาสตร์ ม.4

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 31101 ...
Course

ค31101

ค31101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ...
Course

ค31011

ค31011

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ...
Course

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ศึกษาเปรียบเทียบ ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหา และน...
Course

ค32101_ครูทิพสุคนธ์

ค32101_ครูทิพสุคนธ์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ...
Course

คณิตศาสตร์ 3

คณิตศาสตร์ 3

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 ...
Course

ค22101

ค22101

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ ...
Course

ค22101 ครูวิชุดา

ค22101 ครูวิชุดา

ศึกษา ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ จำนวนตรรกยะ เรียนรู้เกี่...
Course

ค22101 (ครูเสาวเพ็ญ)

ค22101 (ครูเสาวเพ็ญ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความร...
Course

ค32101(ครูวัณีย์)

ค32101(ครูวัณีย์)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ...
Course

ค321011

ค321011

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 กล...
Course

ค32101 กฤษณา

ค32101 กฤษณา

ศึกษา กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และฝึก ระบุ เปรียบเทียบ เข้าใจ เ...
Course

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 03

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 03

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 ...
Course

ค321012

ค321012

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ...
Course

ค33201 (ครูสุพัตรา เสนา)

ค33201 (ครูสุพัตรา เสนา)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ...
Course

ค33201(จุฑาทิพย์)

ค33201(จุฑาทิพย์)

คำอธิบายรายวิ...
Course

ค33201(วิชิต)

ค33201(วิชิต)

คำอธิบายรายวิชา รา...
Course

ค23101(ชนิดา)

ค23101(ชนิดา)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค23101 ...
Course

ค23101(ครูสิรพัชญ์)

ค23101(ครูสิรพัชญ์)

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ลักษณะแ...
Course

ค23101

ค23101

คำอธิบายรายวิชา รห...
Course

ค33201

ค33201

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายของลำดับ รูปแบบการกำหนดลำดับ ลำดับเลข...
Course

ค33201(ครูศิวพล)

ค33201(ครูศิวพล)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ...
Course

CS-M1

CS-M1

Computing Science Training  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิทยาการคำนวณ
Course

CS-M45

CS-M45

Computing Science Training  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิทยาการคำนวณ
Course

CS-M23

CS-M23

Computing Science Training  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิทยาการคำนวณ
Course

วิทยาการคำนวณ1

วิทยาการคำนวณ1

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรมการคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาขั...
Course

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ศึกษาการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพั...
Course

ว3010234

ว3010234

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ ...
Course

ว30102

ว30102

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ ...
Course

ชีววิทยา ม.4 ครูรัชดาพร

ชีววิทยา ม.4 ครูรัชดาพร

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนง...
Course

วิทยาศาสตร์ ม.1 ครูอนวัช

วิทยาศาสตร์ ม.1 ครูอนวัช

คำอธิบายรายวิชา วิชา วิทย...
Course

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) วิชา วิทยาศาสตร์ (ว 211...
Course

ชีววิทยาพื้นฐาน

ชีววิทยาพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที...
Course

ว30101

ว30101

คำอธิบายรายวิชา รายว...
Course

ว30113 วิทยาการคำนวณ ม.4

ว30113 วิทยาการคำนวณ ม.4

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การห...
Course

ว302025

ว302025

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว 30202 ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ว30242 ครูรัชรินทร์

ว30242 ครูรัชรินทร์

ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล...
Course

ว30222 อชิ

ว30222 อชิ

ศึกษา พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความด...
Course

ว302221

ว302221

คำอธิ...
Course

ว302421

ว302421

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ว30202

ว30202

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว 30202 ชั้นมัธยมศึกษา...
Course

ว22101

ว22101

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัส...
Course

วิทยาการคำนวณ2 (ว22103)

วิทยาการคำนวณ2 (ว22103)

คำอธิบายรายวิชา...
Course

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา...
Course

ว21101.1

ว21101.1

คำอธิบายรายวิช...
Course

ว30203 ครูธีรวัฒน์

ว30203 ครูธีรวัฒน์

คำอธิบาย
Course

ว22101

ว22101

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัส...
Course

courseว2210159

courseว2210159

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รหัส...
Course

ฟิสิกส์ 5

ฟิสิกส์ 5

คำอธิบายรายวิชา ...
Course

ว23103 (ครูชดาษา)

ว23103 (ครูชดาษา)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet o...
Course

ว23103

ว23103

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Thing...
Course

ว30244 (ครูริลลาภัชร์)

ว30244 (ครูริลลาภัชร์)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ...
Course

ว30224

ว30224

คำอธิบายรายวิชา
Course

ว30204

ว30204

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ...
Course

ว30110

ว30110

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การ...
Course

เคมี ม.6 : ว30224

เคมี ม.6 : ว30224

สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธ...
Course

ว23101(ศิรินยา)

ว23101(ศิรินยา)

อธิบาย สร้างแบบจำลอง ตระหนักถึง บอก เปรียบเทียบ ระบุ วิเคราะห...
Course

ว30204

ว30204

คำอธิบายรายว...
Course

(Kruaom ^__^Pm)

(Kruaom ^__^Pm)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 กลุ่มสาระการ...
Course

ว30244

ว30244

ศึกษา เสียง รูปแบบ พยัญชนะ สระ ความหมาย คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อ...
Course

ว23101(ครูวิทย์ม.3)

ว23101(ครูวิทย์ม.3)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 กลุ่มสาระการ...
Course

สังคมศึกษา ม.4

สังคมศึกษา ม.4

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่...
Course

สังคมศึกษา ม.4

สังคมศึกษา ม.4

คำอธิบายรายวิชา...
Course

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึ...
Course

ส21103

ส21103

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ ...
Course

หน้าที่พลเมือง 1 ครูชาญชัย

หน้าที่พลเมือง 1 ครูชาญชัย

คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีส่วนร...
Course

ส211011

ส211011

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของพิกัดทางภูมิศาสตร์และเวลาของ...
Course

ประวัติศาสตร์ ม.2 1/2563 ครูโกเมนทร์ กระแสกาญจน์

ประวัติศาสตร์ ม.2 1/2563 ครูโกเมนทร์ กระแสกาญจน์

คำอธิบายรายวิชา วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Course

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

คำอธิบำยรำยวิชำ รำยวิชำ สังคมศึกษำฯ รหัสวิชำ ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษ...
Course

ส32103

ส32103

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร...
Course

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำอธิบา...
Course

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา รายวิช...
Course

ส23103

ส23103

คำอธิบายรายวิชา...
Course

สังคมศึกษา ม.3

สังคมศึกษา ม.3

คำอธิบายราย...
Course

ส23101(ครูสุวรรณี)

ส23101(ครูสุวรรณี)

คำอธิบายรายว...
Course

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33101 กลุ่มสาระการ...
Course

อ312061

อ312061

Course

อ31102

อ31102

Course

อ31206

อ31206

Course

อ22102

อ22102

Course

อ33216

อ33216

Course

อ33102

อ33102

Course

อ21203

อ21203

Course

อ33215

อ33215

Course

E 23205

E 23205

Course

E 22205

E 22205

Course

E 21205

E 21205

Course

E 21202

E 21202

Course

E 21201

E 21201

Course

E 22207

E 22207

Course

E 22203

E 22203

Course

E 22201

E 22201

Course

E31205

E31205

Course

E31203

E31203

Course

World Economics

World Economics

Course

E31201

E31201

Course

E33209

E33209

Course

E32207

E32207

Course

E31211

E31211

Course

E23207 Critical Reading I

E23207 Critical Reading I

Students use thinking skills to transfer the information they recei...
Course

E23203

E23203

Course

E23201

E23201

Course

English 31101

English 31101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 รหัส อ 31101 ชั้นม...
Course

E32203

E32203

Course

E32201

E32201

Course

อ31101D

อ31101D

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 รหัส อ 31101 ชั้นม...
Course

จ31201

จ31201

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการพูดจาก คำชี้แจง ศึกษาการออกเสียงจ...
Course

Basic English M1

Basic English M1

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี...
Course

E32205

E32205

Course

courseM6

courseM6

Course

courseM5

courseM5

Course

จ32201

จ32201

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสัทอักษรภาษาจ...
Course

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน จ22201

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน จ22201

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ใกล้ตัว ก...
Course

อ22101 - Khomsan Phandee

อ22101 - Khomsan Phandee

ศึกษา คำศัพท์หรือประโยคที่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ...
Course

อ32101_Jeeranai

อ32101_Jeeranai

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการอ่าน ฉลากยา และการใช้เวชภัณฑ์ยา คำขอร้อง ...
Course

อ22101 ครูปิยะพร

อ22101 ครูปิยะพร

ศึกษา คำศัพท์หรือประโยคที่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ...
Course

ภาษาญี่ปุ่น 1

ภาษาญี่ปุ่น 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รหัส ญ31203 วิชา ภาษาญี่...
Course

English 33101

English 33101

คำอธิบายรายวิชา ...
Course

จ21101 (ครูดินนี่)

จ21101 (ครูดินนี่)

ศึกษา คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แล...
Course

อ 33101

อ 33101

ใส่คำอธิบายรายวิชา
Course

อ23101

อ23101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ 23101 ชั้นมัธ...
Course

En23101 Theerapon

En23101 Theerapon

Course

E32101_T.Sornchai

E32101_T.Sornchai

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการอ่าน ฉลากยา และการใช้เวชภัณฑ์ยา คำขอร้อง ...
Course

อ 22101 - Nittaya Tongkratoke

อ 22101 - Nittaya Tongkratoke

คำอธิบายรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ...
Course

ภาษาอังกฤษ 3 - Mr.Sanor Khamsiang

ภาษาอังกฤษ 3 - Mr.Sanor Khamsiang

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 22101 ระดับชั้น ...
Course

อ32101ครูธัญญาทิพย์

อ32101ครูธัญญาทิพย์

ศึกษาวิเคราะห์การฟังและการอ่าน ฉลากยา และการใช้เวชภ...
Course

courseM4

courseM4

Course

courseM3

courseM3

Course

courseM2

courseM2

Course

courseM1

courseM1

Course

ญ31201

ญ31201

Course

ญ32201

ญ32201

Course

ญ33201

ญ33201

Course

ญ33203

ญ33203

Course

พ21103

พ21103

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ยืดหยุ่น รหัสวิชา พ21103 ...
Course

วิชาฟุตบอล

วิชาฟุตบอล

คำอธิบายรายวิชา
Course

สุขศึกษา

สุขศึกษา

ศึกษา ฝึกทักษะ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำ...
Course

พ32201

พ32201

คำอธิบายรายวิชา
Course

พ22101

พ22101

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยร...
Course

พ23103

พ23103

คำอธิบายรายวิชา วิชา วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที...
Course

พ31101

พ31101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ...
Course

พ33101

พ33101

ศึกษากระบวนการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบปร...
Course

ศ31101

ศ31101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ...
Course

ศ 21101

ศ 21101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21101 กลุ่ม...
Course

ศิลปะ

ศิลปะ

ศึกษา อธิบาย ระบุและบรรยาย สื่อความคิด เรื่องหลักการศิลปะ ( ทัศนธาต...
Course

ศ32101

ศ32101

ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับรูปแบบ ประว...
Course

ศิลปะ ศ22101

ศิลปะ ศ22101

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสร...
Course

ศ23101(วิภาพร)

ศ23101(วิภาพร)

ศึกษา วิเคราะห์ ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิล...
Course

ศ23101 (ครูโสริยา)

ศ23101 (ครูโสริยา)

คำอธิบายรายวิชา วิชา ศิลปะ...
Course

ศ33101(ดนตรี)

ศ33101(ดนตรี)

ศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์เปรียบเทียบงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
Course

ง33205

ง33205

ใส่คำอธิบายรายวิชา
Course

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน

ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
Course

ง211011

ง211011

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 2110...
Course

ง21101

ง21101

คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ขั้นตอนก...
Course

ง22101

ง22101

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 1 ง 20280 ชั้นมัธยมศึก...
Course

การงานอาชีพ ง23101

การงานอาชีพ ง23101

คำอธิบายรายวิช...
Course

การงานอาชีพ (ครูทัศนีย์)

การงานอาชีพ (ครูทัศนีย์)

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ...
Course

กิจกรรมแนะแนว ม.4

กิจกรรมแนะแนว ม.4

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว (รหัสวิชา ก31901) จำนวน 0.5 หน่วยกิจ...
Course

กิจกรรมแนะแนว ม. 1

กิจกรรมแนะแนว ม. 1

ก21901 คำอธิบายรายวิชา การปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว ...
Course

กิจกรรมแนะแนวชั้น ม. 5

กิจกรรมแนะแนวชั้น ม. 5

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 32901 ชั้นม...
Course

ก23901

ก23901

คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท...
Course

ก 33901

ก 33901

คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว (ก33901)
Course

TDSCO - tutorial

TDSCO - tutorial

ปฏบัติการใช้งาน ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต์THAIDIGITAL...
Course

course179

course179

ใส่คำอธิบายรายวิชา
Course