คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว (รหัสวิชา ก31901) จำนวน 0.5 หน่วยกิจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวมเวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลเพื่อนใหม่ รู้จักการใช้เวลาการแบ่งเวลาการกำหนดเป้าหมายชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก มองโลกในแง่ดี มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม มองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีแรงจูงใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อ่าน เขียน การสืบค้น การอภิปราย การถาม - ตอบ เพื่อนช่วยเพื่อน เล่าสู่กันฟัง บทบาทสมมติ การลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ สามารถเลือกและตัดสินใจวางแผนในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความสามารถและความสนใจของตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. ผู้เรียนมีความสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
4. ผู้เรียนสามารถปรับตัว ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ

เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม
1. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
2. ผู้เรียนส่งงานครบ ทันตามกำหนดเวลา
ก21901 คำอธิบายรายวิชา
การปฐมนิเทศกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
ภาคเรียนที่ 1 คู่มือนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารปีการศึกษา 2561 การรวบรวมข้อมูลรายบุคคล
การบันทึกข้อมูลของผู้เรียน การศึกษา วิเคราะห์บุคลิกภาพในด้านต่างๆ ของตนเอง
บริการแนะแนว เป็นการศึกษาการจัดบริการแนะแนวภายในโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การศึกษาพฤติกรรมที่ดี
และนำมาปรับปรุงตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม คุณภาพของผลงาน เป็นการพัฒนา
ผลงานในการเรียนกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนวของเรา การเลือกข้อมูลที่มีคุณค่าตามความชอบ
ของนักเรียนเพื่อให้การเรียนรู้ประสบผลดี การตรวจสอบผลงานที่เป็นผลงานด้านพฤติกรรม
ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผังมโนทัศน์กิจกรรมแนะแนว การศึกษาโครงสร้างเนื้อหากิจกรรมด้านการศึกษา อาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม การศึกษาวัตถุประสงค์กิจกรรมแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเป็นเด็กดี การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์จากเพลงตามความชอบ
ของผู้เรียนโดยการทำงานเป็นกลุ่ม รักความเป็นไทย ได้แก่การพัฒนาส่งเสริมให้มีค่านิยม
ในความเป็นชาติไทย การจัดกลุ่มผลงาน การจัดแฟ้มเอกสารในการเรียนแนะแนวทั้งหมด
การวางแผนส่งงาน เป็นการออกแบบวิธีการจัดการกับภาระงานของนักเรียน สถาบันการศึกษาที่น่าสนใจ การศึกษาและ คัดเลือกข้อมูลสถาบันการศึกษาต่อตามความสนใจของตนเอง
โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมุติ เกม ละคร ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกโดยใช้สถานการณ์จริง
สาธิต สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ฯลฯ และใช้ทักษะการคิด กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามเป้าหมายที่กำหนด
ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 ประการคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนรู้ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้
4. เพื่อให้นักเรียนแสวงหาข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพและการงาน
ชีวิตและสังคม
5. เพื่อให้นักเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม
6. เพื่อให้นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
7. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
8. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อมคำอธิบายรายวิชา
รายวิชา กิจกรรมแนะแนว รหัสวิชา ก 32901 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ชั่วโมง
.............................................................................................................................................................
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสามารถ ความสนใจแลความถนัดของผู้เรียน การวิเคราะห์ตนเอง การสำรวจนิสัยการเรียนของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การตั้งเป้าหมายชีวิต การปรับตัวและการแสวงหาความรู้จากข้อมูลสารสนเทศทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ ระบบการศึกษาในต่างประเทศใน
โดยใช้กระบวนการ ฟัง คิด อ่าน เขียน ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม การทำแบบทดสอบ แบบสำรวจ การพิจารณาตนเอง ศึกษากรณีตัวอย่างและศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศโยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น กำหนดเป้าหมาย วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เข้าใจยอมรับตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถนำผลจากการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการศึกษาและอาชีพในอนาคตได้
จุดประสงค์
1. รู้ความสนใจความถนัด และความสามรถของตนเอง
2. รักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเอง และผู้อื่น
3. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้
4. แสวงหาข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม
5. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม
6. มีวุฒิภาวะอารมณ์
7. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
8. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
........................................................................................................................................................................
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจตนเอง ทั้งด้านความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล บุคลิกภาพกับอาชีพอาชีพ พฤติกรรมของวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องเพศ
โดยใช้วิธีการกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ทำแบบสำรวจ การพิจารณาตนเอง กิจกรรมถามตอบ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ การศึกษากรณีตัวอย่าง และแสดงบทบาทสมมุติ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและความถนัดด้านใด รู้จักอาชีพและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับแต่ละอาชีพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักการปรับตัวและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตระหนักถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มีขบวนการในการแสวงหาและรู้จักใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม


คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมแนะแนว (ก33901)