คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ยืดหยุ่น รหัสวิชา พ21103 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชา พื้นฐาน จำนวน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬายิมนาสติก ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬายิมนาสติกจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬายิมนาสติกและแข่งขันกีฬายิมนาสติก รูปแบบ วิธีการเล่นและป้องกันในการเล่นให้ปลอดภัย ความแตกต่าง ความสามารถ ความเชื่อมั่นระหว่างวิธีการเล่นกีฬายิมนาสติกของตนเองกับผู้อื่นและการร่วมกันทำงานเป็นทีม
โดยใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการใช้ทักษะชีวิตและกระบวนการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬายิมนาสติก ร่วมกิจกรรมกีฬายิมนาสติกและนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬายิมนาสติก จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกีฬายิมนาสติก ร่วมมือในการเล่นกีฬายิมนาสติก และการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนานและวิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬายิมนาสติกของตนเองกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3
พ 3.2 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3 ม 1/4 ม 1/5 ม 1/6

รวมตัวชี้วัด 9 ตัว
ศึกษา ฝึกทักษะ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ การประเมินภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง และครอบครัว การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยวิธีปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกัน และนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและตระหนัก มีเจตคติต่อสุขศึกษา สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
การวัดผลและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับสาระ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการวัด
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่อง เพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ การวางตัวที่เหมาะสม และเห็นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ แสดงทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และความเครียดได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้บริการทางสุขภาพได้อย่างมีเหตุผล และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตน เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ และสามารถให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดสารเสพติด และเรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ปกติสุขในสังคม
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒
พ ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔
พ ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗
พ ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
รวม ๑๖ ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชา
วิชา วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๓ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาประวัติ ประโยชน์ มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์ การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา วิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กฎกติกาการแข่งขันวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง
โดยใช้กระบวนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติกระบวนการสังเคราะห์และลงมือฝึกปฏิบัติจริงทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม มีการบันทึกจากการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติทักษะของกีฬาวอลเลย์บอลได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ในออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถแนะนำผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด
พ 3.1 ม 3/1, ม 3/2, ม 3/3, ม ๓/๔, ม 3/5
พ 3.2 ม 3/2, ม 3/3
พ 4.1 ม 3/7

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา พ31101 เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิตค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ
วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน เพื่อหาแนวทางและเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้ง การแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2
พ 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/4
พ 4.1 ม.4-6/5
พ 5.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/6 ม.4-6/7
รวม 10 ตัวชี้วัด

ศึกษากระบวนการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท
ต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การวางแผนด้านสุขภาพของตนเอง สาเหตุของความขัดแย้ง ผลกระทบตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน การวางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน
โดยมีการสังเกต อธิบาย นำเสนอ วิเคราะห์ และการสืบค้นเน้นการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าสามารถนำไปใช้ในการรักษาสุขภาพตนเอง
และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน