ศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์เปรียบเทียบงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
คำอธิบายรายวิชา
วิชา ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสวิชา ศ23101 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศน์ศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ ารสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร โครงเรื่อง ตัวละครและการวางลักษณะนิสัยของตัวละคร ความคิดหรือแก่นของเรื่อง บทสนทนา ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและ ในการแสดง มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงของท้องถิ่น ไทย - สากล และการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง ศึกษาองค์ประกอบทางดนตรีและนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดง และจัดการแสดงตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในหลักการการสร้างงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึกในงานทัศนศิลป์และรู้คุณค่า ความงาม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ศ 1.2 ม.3/1
ศ 2.1 ม.3/1, ม.๓/2
ศ 3.1 ม.2/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ศ 3.2 ม.3/1

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด
ศึกษา วิเคราะห์ ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้าง
งานทัศน์ศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย
เทคนิคที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์
ศึกษาองค์ประกอบของบทละคร โครงเรื่อง ตัวละครและการวางลักษณะนิสัยของตัวละคร ความคิดหรือแก่นของเรื่อง
บทสนทนา ภาษาท่าหรือภาษาทางนาฏศิลป์ บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและ
ในการแสดง มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงของท้องถิ่น ไทย-สากล และการประดิษฐ์ท่ารำและ
ท่าทางประกอบการแสดง ศึกษาองค์ประกอบทางดนตรีและนาฏศิลป์ วิธีการเลือกการแสดง และจัดการแสดงตามบทบาท
หน้าที่ต่างๆ
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในหลักการการสร้างงานทัศนศิลป์ เทคนิควิธีการ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึก
ในงานทัศนศิลป์และรู้คุณค่า ความงาม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล เพื่อนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ศ 1.2 ม.3/1
ศ 2.1 ม.3/1, ม.๓/2
ศ 3.1 ม.2/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ศ 3.2 ม.3/1
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และสื่อความคิด จินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารและการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับความงามและคุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทัศนธาตุ และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ การนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยและสากล การเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล


ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับรูปแบบ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความงามและคุณค่าของการแสดงนาฎศิลป์ การละครไทยและสากล บุคคลสำคัญในวงการนาฎศิลป์และการละครไทยยุคสมัยต่างๆ การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ การแสดงนาฎศิลป์ในโอกาสต่างๆ การประดิษฐ์ท่ารำที่เนคู่และเป็นหมู่ ความหมาย ประวัติความเป็นมา ท่าทาง เพลงที่ใช้ประดิษฐ์ท่ารำ หลักการสร้างสรรค์ และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฎศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์ ความเป็นมาองค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ ละครพูด ละครโศกนาฎกรรม ละครสุขนาฎกรรม ละครแนวเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง เทคนิคการใช้แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ สถานที่ และเครื่องแต่งกายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ การประเมินคุณภาพด้านการแสดง และคุณภาพองค์ประกอบการแสดง สร้างสรรค์ผลงาน จัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน จัดชุด การแสดงประจำโรงเรียน นำเสนอแนวคิดอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทย ศึกษาความรู้ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค เนื้อหาของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติ การใช้ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบของศิลป์ ในการวาดเขียน และระบายสี สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานทางทัศนศิลป์ เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลง วงดนตรีไทย สากลแต่ละประเภท จำแนกประเภทของวงดนตรีไทย สากลที่มีปัจจัยในการสร้างสรรค์งานดนตรี ตามความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานดนตรี ความเป็นมาวิวัฒนาการความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์และการละครไทยและสากล
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะกระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางนาฎศิลป์ และละครอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
รหัสตัวชี้วัด
ศ ๑.๑ ม๔-๖/๑,๒,๓,๔,๕
ศ ๒.๑ ม๔/๑,๒,๓,๔
ศ ๓.๑ ม.๖/๑, ๖/๒, ๖/๓, ๖/๔, ๖/๕,๖,๗,๘
ศ ๓.๒ ม๖/๑,๒,๓,๔
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด
ศึกษา อธิบาย ระบุและบรรยาย สื่อความคิด เรื่องหลักการศิลปะ ( ทัศนธาตุ ) การจำแนก เรื่องรูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วนและสีสันของวัตถุ เข้าใจและเปรียบเทียบลักษณะทัศนธาตุและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รู้และเข้าใจหลักการเขียนภาพทัศนียภาพ แบบ 1จุดนำสายตา และ 2จุดนำสายตา สามารถ สร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ 2มิติ และ 3 มิติ สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย เชื่อมโยงและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นล้านนา ใช้หลักการเขียนทัศนียภาพออกแบบและเขียนภาพท้องถิ่นหรือสภาพแวดล้อม ที่ประทับใจ ร่วมชื่นชม แลกเปลี่ยนและแสดงผลงาน ระบุและบรรยายเรื่องหลักการออกแบบ เปรียบเทียบบรรยายลักษณะของศิลปะประวัติศาสตร์ไทยและสากลเปรียบเทียบศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและงานสากล

เรียนรู้ การอ่าน,เขียน,ร้อง ในหลักการโน้ตเพลง ไทยและสากลตลอดจน สัญลักษณ์ทางดนตรี จังหวะ กุญแจเสียง บันไดเสียง ศึกษาวิธีการขับร้อง และเครื่องดนตรีในบทเพลงหลายรูปแบบ ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ เปรียบเทียบ และอธิบายถึงความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัว อธิบาย บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคม ปฏิบัติการอ่าน,เขียน,โน้ตเพลงไทย,สากล การเคาะนับจังหวะ ตามโน้ตเพลงไทยและสากล

-ปฏิบัติการร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีตามถนัด

-ปฏิบัติการร้องบทเพลงพื้นบ้าน, เพลงท้องถิ่น บทเพลงปลุกใจ บทเพลงไทยเดิม บทเพลงประสานเสียง 2 แนว บทเพลงรูปแบบ ABA บทเพลง ประกอบการเต้นรำ
อ่านโน๊ต, ร้องเพลง, เคาะจังหวะ และเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ เลือกบทเพลงที่กำหนดให้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงออกได้อย่างชื่นชมอย่างน้อย 1 อย่าง
ศึกษาและอธิบายถึงหลักการปฏิบัติของนักแสดง ประวัตินักแสดง การพัฒนารูปแบบของการแสดง อิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์และความคิดของผู้ชม ระบุ นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทางการตีบท การแสดงสื่ออารมณ์ ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน ระบุ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้านและนาฏศิลป์นานาชาติ อธิบายความเป็นมา ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นบ้าน ศึกษา,เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน รำวงมาตรฐาน รำเบ็ดเตล็ด ปฏิบัติภาษาท่าในการแสดง ตีบท
และใช้นาฏยศัพท์ได้อย่างถูกต้อง แสดงท่าทาง สามารถสื่ออารมณ์ได้ตามที่กำหนด แสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบง่ายๆ แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านในแบบง่ายๆ แสดงนาฏศิลป์สากลแบบง่ายๆ คิดค้น ภาษาท่าทาง ตีบท และสามารถแสดงสื่ออารมณ์แบบง่ายๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ระบุและบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ หลักการจัดองค์ประกอบ การวาดภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งและทัศนียภาพ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล วิธีการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีสากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี ดนตรีกับสังคมไทย การแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง และการศึกษาค้นคว้าละครไทยยุคสมัยต่าง ๆ
โดยใช้วิธีการสังเกตและสำรวจสิ่งแวดล้อมอย่างอิสระ เน้นกิจกรรมกลุ่มและการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพความคิด ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสร้างงานให้ได้ประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็นแผนภาพความคิดเพื่อให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรีและนาฏศิลป์ บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2
ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ศ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต
ศึกษาความรู้ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค เนื้อหาของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติ การใช้ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ ในการวาดเขียน และระบายสี สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานทางทัศนศิลป์ เปรียบเทียบรูปแบบบทเพลง วงดนตรีไทย สากลแต่ละประเภท จำแนกประเภทของวงดนตรีไทย สากลที่มีปัจจัยในการสร้างสรรค์งานดนตรี ตามความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งานดนตรี ความเป็นมา วิวัฒนาการความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์การละครไทยและสากล บุคคลสำคัญในวงการนาฎศิลป์และการละครของไทยยุคสมัยต่างๆ การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ การแสดงนาฎศิลป์ในโอกาสต่างๆ การประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่และเป็นหมู่ ความหมาย ประวัติความเป็นมาท่าทาง เพลงที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ หลักการสร้างสรรค์ และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฎศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์
โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ การค้นคว้าสืบค้นข้อมูล หาความรู้ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนาการความก้าวหน้าของตนเอง
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ประจำวัน มีจิตศิลปะ จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม.4-6/ 1, 2, 3, 4, 5, 11
ศ 1.2 ม.4-6/ 2
ศ ๒.๑ ม๔/๑,๒,๓,๔
ศ ๓.๑ ม๖/๑,๒,๓,๔
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด