ใส่คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................................................................

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน การเลือก การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานบ้าน ขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้าน การตกแต่งและจัดบ้าน แนวทางและหลักการใช้อุปกรณ์ทำงานบ้านแบบประหยัดพลังงานและปลอดภัย ความหมาย ความ สำคัญ ประโยชน์ ประเภท อาหารและโภชนาการสำหรับครอบครัวและอาหารประจำชาติอาเซียน การเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร แนวทางการประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหารและการบริการอาหาร กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกปฏบัติงานโดยใช้กระบวนการทำงานตามแผนที่วางไว้ ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเพื่อให้มีจิตสำนึกในการทำงาน และรู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รหัสตัวชี้วัด

ง1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ง4.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3

รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน การเลือก การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานบ้าน ขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้าน การตกแต่งและจัดบ้าน แนวทางและหลักการใช้อุปกรณ์ทำงานบ้านแบบประหยัดพลังงานและปลอดภัย ความหมาย ความ สำคัญ ประโยชน์ ประเภท อาหารและโภชนาการสำหรับครอบครัวและอาหารประจำชาติอาเซียน การเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร แนวทางการประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหารและการบริการอาหาร กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกปฏบัติงานโดยใช้กระบวนการทำงานตามแผนที่วางไว้ ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการเพื่อให้มีจิตสำนึกในการทำงาน และรู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 1 ง 20280 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เวลา 40ชั่วโมง จำนวน 1.0หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของอาหารไทยประเภทของเครื่องใช้ในครัว ชนิดและประเภทของอาหารไทย ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัว การจัดการอาหารสำหรับครอบครัว รวมทั้งคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเรียนรู้การจัดเตรียมและเลือกวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหารแต่ละประเภทวิเคราะห์และเลือกใช้ภาชนะเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย การเก็บรักษาภาชนะเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อให้เกิดสุขลักษณะในการประกอบอาหารรวมทั้งแนวทางการวางแผนจัดการอาหารที่มีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว
โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภทในการประกอบอาหารไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยตลอดจนการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะปฏิบัติการเตรียมและประกอบอาหารไทยแต่ละชนิดและแต่ละประเภทให้น่ารับประทานและมีรสชาติที่อร่อย
ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อแสวงหาความรู้วางแผนการจัดการอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยและประเภทของเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัยมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สำคัญในการเตรียมและการประกอบอาหารไทยสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนการจัดการอาหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมและการประกอบอาหารแต่ละประเภทและการดูแลเครื่องใช้ได้อย่างถูกสุขลักษณะสามารถตัดสินใจเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องสามารถปฏิบัติจนเกิดทักษะในการเตรียมและประกอบอาหารอย่างเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในอาหารประจำชาติของไทยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสามัคคีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมีคุณธรรมทำงานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์มุ่งมั่นอดทนใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

ผลการเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายความสำคัญและวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
2. ผู้เรียนอธิบายสุขลักษณะในการประกอบอาหารและวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆอย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนอธิบายลักษณะสำคัญของอาหารไทยแต่ละชนิดและแต่ละประเภทพร้อมทั้งขั้นตอนในการเตรียมและประกอบอาหารไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์อาหารประจำชาติ
ของไทย
4. ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภทในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยรวมทั้งการเตรียมและดูแลรักษาสถานที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเพื่อการประกอบอาหารไทยได้อย่างถูกสุขลักษณะ
5. ผู้เรียนมีทักษะในการเตรียมและประกอบอาหารแต่ละชนิดและแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพน่ารับประทานมีรสชาติที่อร่อยและคงลักษณะที่โดดเด่นของอาหารไทยแต่ละประเภทได้
6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดตัดสินใจคิดวางแผนเลือกและปฏิบัติการประกอบอาหารไทย
ที่มีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจ
ในอาหารประจำชาติของไทย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บซ่อมแซม ดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหารประเภทสำรับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน
อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
ง 2.1 ม.3/1 ม.3/2
ง 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ
รายวิชาการงานอาชึพ รหัสวิชา ง22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การเลือกซื้อเลือกใช้เสื้อผ้า และการดูแลเสื้อผ้า หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม น้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ การจัดการผลผลิตทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ประเภทของงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ทั่วไป ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ หลักในการเลือกอาชีพ
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ปัญหาการทำงานได้อย่างมีสมเหตุผล มีจิตสำนึกในการทำงาน ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ