คำอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะคำต่างประเทศในภาษาไทย การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ฝึกทักษะการอ่าน โดยการอ่านตีความ และประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน ฝึกทักษะการเขียน ด้วยการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนในโอกาสต่างๆ และการเขียนประวัติชีวิต การเขียน ย่อความและการเขียนจดหมายกิจธุระ การฟังและการดูสารประเภทข่าวสารและความรู้ สารประเภทจรรโลงใจ สารประเภทโน้มน้าวใจอย่างวิเคราะห์และวิจารณ์ การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู การพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักการพินิจวรรณกรรมวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของเรื่องที่อ่านทั้งด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อของสังคมและวัฒนธรรม ท่องจำคำประพันธ์ที่กำหนด บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ จดจำ นำความรู้ ข้อคิดที่ได้ไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง
โดยใช้กระบวนการทางการสื่อสาร ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสืบค้น
เพื่อให้มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาถิ่น รักความเป็นไทย รวมทั้งมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑ - ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐
ท ๒.๑ - ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
ท ๓.๑ - ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๖
ท ๔.๑ - ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๖
ท ๕.๑ - ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด