คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พื้นฐาน เพิ่มเติม
ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชนตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์)
อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วยขันธ์ 5
(ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ)
นิโรธ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนาธรรมตามกาล) และวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่น
ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมใน การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงาน การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ สืบค้น แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซิปปาโมเดล การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ การแสดงบทบาทสมมติ การสืบค้นข้อมูล การสอนแบบการจัดการเรียนรู้ 4 MAT กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคดีอาญาและคดีแพ่ง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน เข้าใจระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐและการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข

รหัสตัวชี้วัด
ส1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/10
ส2.1 ม.3/1, ม.3/ 2
ส3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ส3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/5
ส5.1 ม.3/1, ม.3/2
ส 5.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
รวม 23 ตัวชี้วัด