ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความสำคัญของพิกัดทางภูมิศาสตร์และเวลาของโลก เวลากับพิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นแบ่งเวลา การคำนวณเวลาจากพิกัดทางภูมิศาสตร์ การเปรียบเทียบเวลาของโลกตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมของที่ตั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ ของทวีปเอเชีย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ บำเพ็ญทุกขกิริยา หรือประวัติศาสดาที่นับถือ ประพฤติตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธคุณและหัวข้อสำคัญในกรอบอรัยสัจ 4 คุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโสนมสิการหรือตามแนวทางที่ศาสนาที่นับถือ สวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิต และการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์อุปทาน บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันทางการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล การเคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสืบค้น ค้นคว้าข้อมูล การอธิบายข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
การอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสรุปข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิกัดทางภูมิศาสตร์เวลาของโลก วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ตนนับถือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น อุปสงค์ อุปทานความเข้าใจในสถาบันการเงิน ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย กฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมถึงเห็นคุณค่าและมีความตระหนักในความเป็นพลเมืองของโลก มีทักษะในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงมีจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นทำงาน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ส 1.1 (ม.1/1 , ม.1/2 , ม1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7)
ส 1.2 (ม.1/3)
ส 2.1 (ม.1/1 , ม.1/3)
ส 2.2 (ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3)
ส 3.1 (ม.1/1)
ส 3.2 (ม.1/1 , ม.1/3)
ส 5.1 (ม.1/2)
ส 5.2 (ม.1/1 , ม.1/2)